Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Ragnar Fredrik Johansen den 20.04.23. Oppdatert 05.08.23.

Årsmøtet ble avholdt på Bøndernes Hus i Råde med om lag 50 medlemmer til stede, hvilket innebærer at under 10 % av medlemsmassen var representert.  Regionen var representert med leder Magne Storlien og landsstyrerepresentant Liv Norum som observatører.

Møtet ble åpnet av fungerende leder Arve Klingen og av respekt for våre medlemmer som er gått bort i løpet av året ble det startet med ett minutts stillhet.

Som ordstyrer falt valget på Bjarne Jakobsen som har mange års erfaring med denne oppgaven, og som ledet medlemmene gjennom postene på dagsorden på en effektiv måte.

Kasserer leste revisorenes beretning og gikk kort gjennom de mest sentrale postene for de ulike kostnadsstedene.  Det ble deretter åpnet for spørsmål, men medlemmene var tilfreds med den gjennomgang som ble gitt, og styret ble dermed gitt ansvarsfrihet for regnskapet.

Det ble deretter en kaffepause med servering av kringle og mulighet for medlemmene til å slå av en hyggelig prat.

Avdelingen har for et par år tilbake tatt opp igjen praksisen med å lage en handlingsplan som synliggjør hvilke satsingsområder styret legger vekt på.  Årets handlingsplan ble opplest av Arve Klingen.  Til grunn for satsingsområdene ligger resultatet av en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant medlemmene i 2021.  På bakgrunn av dette vil styret fortsette å arbeide med å fremforhandle lokale økonomiske avtaler for sine medlemmer – også på produkter som IKKE er direkte relatert til camping.

Styret ønsker å avholde to medlemsmøter i inneværende år – ett på våren og ett på høsten.  Dette vil bli temakvelder i leide lokaler med enkel bevertning og med temaer som kan ha interesse for alle våre medlemmer.  På våren tas det sikte på å engasjere en kjøreskole for å foredra om førerkortregler og høstens medlemsmøte vil bli tilegnet temaet helse og førstehjelp – også dette med innleide foredragsholdere.  Vi håper at dette kan bli arrangementer som kombinerer det nyttige med det hyggelige.

Medlemsundersøkelsen fra 2021 viser at interessen for treff er liten i vår avdeling, og dette kommer da også til uttrykk ved at vi ikke har klart å få valgt en treffkomite for 2023.  Det kom da også klart til uttrykk fra flere av våre «rullende» medlemmer som var til stede at de IKKE ønsket å delta på treff.

Kassereren gikk så gjennom de mest sentrale postene i budsjettet for alle kostnadsstedene.  For Listrandas beboere er det blitt en leieøkning på kr. 1.200 for inneværende år – og årsleien er da kr. 15.700.  Økningen skyldes en generell prisøkning og spesielt økningen i kommunale avgifter.  Renovasjonsavgiften alene representerer en økning på kr. 1.600 pr. vogn i tillegg til at det har vært en formidabel økning av vann og avløpsavgiftene.  Det har vært en utfordring å holde utgiftsnivået på et minimum uten at dette skal gå på bekostning av driften av plassen.  Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens leder var ikke til stede og valgkomiteens forslag ble gjennomgått av ordstyrer.  Dessverre er det vanskelig å få kandidater til styre og komiteer i NBCC på lik linje med hva andre foreninger opplever.  Arve Klingen ble valgt som ny leder for det resterende året som står igjen av valgperioden, og Sara Amundsen som hadde sagt ja til å være kandidat for verv som styremedlem sa seg villig til å stille som nestleder.  Valgkomiteens leder Jan-Erik Amundsen sa seg villig til å stille som kandidat til sekretærvervet.  Ordstyrer påpekte at det på årsmøtet i 2019 ble vedtatt at man skulle ha et styre med kun ett varamedlem, og selv om man i 2021 gikk tilbake til to varamedlemmer vedtok årsmøtet at man gikk tilbake til den tidligere styresammensetningen med kun ett varamedlem.  Styret ble dermed fulltallig etter valget som var enstemmig.

Dessverre var det kun ett medlem som var villig til å ta verv i Ridderkollegiet og det var ingen som var villig til å stille hverken i treffkomite eller valgkomite.

Det er ønskelig for mangfoldet i avdelingen at man kan få inn styremedlemmer som representerer ulike interesser.  Det er ulike årsaker til at vi velger å være medlemmer av vår organisasjon – noen er interessert i treff – noen ønsker å ligge på Listranda Fam. Camping – andre er med p.g.a. økonomiske fordeler og atter andre er opptatt av det arbeidet foreningen legger ned i arbeidet mot sentrale myndigheter.  Uansett bakgrunn for ønsket om medlemskap i vår avdeling er det gjennom verv og styrearbeid man kan være med å bidra til at avdelingen kan jobbe for disse interessene.  Vårt håp og ønske er derfor at man i løpet av våren kan klare å få valgt en valgkomite som representerer dette mangfoldet.

Møtet ble avsluttet med utdeling av diplom og jubileumsmerker til en rekke medlemmer;


Ordstyrer og referent ble takket for vel gjennomførte oppgaver med en blomsterhilsen.

Anne-Mari Nøkleby
Kasserer